คลังพลาซ่า มอบโอกาสให้โรงเรียนที่ขาดแคลน มอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน และเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว

Go to Top